Zur Navigation | Zum Inhalt
Poplatky v roce 2019: poplatek za psa činí Kč 50, za každého dalšího Kč 75,-
 
Povinné informace Tisk E-mail
 1. Oficiální název: Obecní úřad Sosnová
 2. Důvod a způsob založení: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 3. Organizační struktura: organizační schéma úřadu. schemauradu.gif
 4. Kontaktní spojení: Obecní úřad Sosnová, čp. 35, 470 01 Sosnová
 5. Bankovní spojení: případné platby můžete poukázat na číslo účtu: 21422-421/0100 (bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti).
 6. Identifikační čísla: IČO 673374
 7. Rozpočet: Rozpočet obce v tomto a předchozím roce .
 8. Žádosti o informace: Poskytování informací . Jakým způsobem a kde získat příslušné informace.
 9. Příjem žádostí a podání: Stížnosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, na podatelně obecního úřadu. Obecní úřad vyřizuje stížnosti a podněty podle vyhl. č. 150/1958 Ú.l. ve lhůtě nejdéle do 15-ti dnů ode dne podání. Ve stejné lhůtě jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány petice.
 10. Opravné prostředky: Místo, lhůta a způsob , kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
 11. Fomuláře a žádosti: Stránka s formuláři a žádostmi ke stažení na pevný disk Vašeho počítače.
 12. Životní situace: Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 13. Nejdůležitější právní předpisy: Nejdůležitější předpisy , podle nichž Obecní úřad Sosnová jedná a rozhoduje,podle nichž lze žádat informace a které stanoví další práva občanů
 14. Sazebník úhrad: Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zpráva: rok 2011 ke stažení zderok 2012 ke stažení zde, rok 2014 ke stažení zderok 2015 ke stažení zde
 16. Seznam organizací: Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.