Zur Navigation | Zum Inhalt
Poplatky v roce 2019: parkovací místo - Kč 500,-
 
Dotace z programů podpory sportu Tisk E-mail
Pondělí, 12 únor 2007

fotbal.jpg Do 10.dubna 2007 mohou občané a organizace podávat žádosti o poskytnutí obecní dotace v rámci Programu I a II na formulářích, které jsou k dispozici na Obecním úřadu v Sosnové nebo ke stažení na těchto internetových stránkách. 

Aktualizace 9.5.2007: příjemci  a výše dotací z Programů podpory sportu byla schválena na jednání zastupitelstva dne 2.5.2007 - viz zápis a usnesení z jednání ZO 6/2007.

Informace k programům podpory sportu:

Zastupitelstvo obce Sosnová odsouhlasilo na zasedání dne 29.1.2007 programy podpory sportu pro rok 2007.  Programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností a  k podpoře individuálních sportovních aktivit obyvatel obce.

Cílem programů je rozšíření podpory sportovních aktivit provozovaných obyvatelstvem Sosnové. Dosavadní podpora sportu byla poskytována především prostřednictvím financování provozu místního sportovního areálu a úhradou některých nákladů sportovních klubů FK a SK. Programy podpory sportu umožňují požádat o dotaci i těm občanům, kteří svoji sportovní aktivitu provozují například v českolipských sportovních klubech nebo individuálně, případně programy mohou podnítit vznik sportovní aktivity pod existujícími sportovními kluby v Sosnové.

Při posuzování jednotlivých žádostí budou brány v úvahu zejména:

  • věcná a časová reálnost projektů
  • význam projektu z hlediska reprezentace obce
  • struktura členské základny žadatele (v případě žádosti klubu apod.)
  • vícezdrojové financování projektu

Organizace, které získávají finanční prostředky prostřednictvím rozpočtu obce, nemají na podporu v rámci těchto programů nárok. V rámci vyhlášených programů nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace.

Program I - Sportovní talent, sportovní reprezentace

  • Podpora sportovní přípravy reprezentantů obce, zvláště sportovců žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich účasti na vrcholných národních soutěžích (např. krátkodobá intenzívní příprava, soustředění, jiná jednorázová akce). Příspěvek je poskytován konkrétním osobám.
  • Podpora pořádání soutěží mládeže dorosteneckých a žákovských kategorií na národní úrovni zajišťovaných sportovními oddíly. Podpora je poskytována formou příspěvku na pořádání soutěže.

Program II - Obecní program rozvoje sportu

  • Podpora pravidelné sportovní a turistické aktivity, především mládeže (obecný provozní příspěvek oddílům a klubům).
  • Podpora pohybových aktivit občanů seniorského věku (od 60 let).

Rámcový postup

Do 10.dubna 2007 mohou občané a organizace podávat žádosti o poskytnutí obecní dotace v rámci Programu I a II na formulářích, které jsou k dispozici na Obecním úřadu v Sosnové nebo ke stažení zde na těchto internetových stránkách.  Po projednání ve sportovní komisi budou tyto žádosti předloženy radě obce Sosnová ke zpracování celkového návrhu pro zastupitelstvo obce, které učiní konečné rozhodnutí.

Příjemce dotace podepíše s obcí smlouvu o poskytnutí dotace, k níž doloží kopii dokladu o vlastnictví bankovního účtu. Příjemce dotace je povinen předložit zprávu o akci, na niž byla dotace poskytnuta, včetně vyúčtování poskytnuté dotace, a to do 5 týdnů od skončení akce.

Přílohy ke stažení:

 

Aktualizováno ( Středa, 09 květen 2007 )